Jorge Lara

Tatiana Ashleigh

Jorge Lara
Tatiana Ashleigh

Introducing Tatiana Ashleigh for VIM Magazine. Photography by Jorge Lara

Tatiana15resized.png
Tatiana24resized.png
Tatiana17resized.png
Tatiana19resized.png
tatiana13resized.png
Tatiana9resized.png
Tatiana10resized.png
Tatiana35.png
Tatiana16resized.png
Tatiana28resized.png
Tatiana26.png